Xây dựng phần mềm thư viện điện tử tại thư viện tỉnh Hòa Bình

Tên dự án/ gói thầu: Xây dựng phần mềm Thư viện điện tử của Thư viện tỉnh Hòa Bình

Tên khách hàng: Thư viện tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: Số 1 Đường An Dương Vương, Phường Phương Lâm, TP Hòa Bình